“ČAROBNJAK IZ OZA” (5+)


                                                                                                                                                                                                         Gradsko pozorište Podgorica

Dramska scena za đecu

 

Prema romanu Frank Lajmana Bauma

Dramatizacija: Aleksandra Glovacki

 

Režija: Jagoš Marković

Idejno riješenje scenografije: Jagoš Marković

Kompozitor: Ljubomir Ninković

Kostimograf: Marija Marković

Scenski pokret: Jagoš Marković

Light dizajner: Radomir Stamenković

Asistent reditelja: Darko Bjelobrković

Igraju:

DOROTI………………………………………….Kristina Obradović

STRAŠILO……………………………………….Jelena Simić

LIMENI DRVOSJEČA………………………Dejan Đonović

LAV…………………………………………………Božidar Zuber

DOBRA SJEVERNA ČAROBNICA…..Sanja Popović

DOBRA JUŽNA ČAROBNICA…………Sanja  Popović

OPAKA ZAPADNA VJEŠTICA……….Branimir Popović

KREATURICE:……………………………….Sejfo Seferović, Dejan Đonović, Jelena Simić, Filip Đuretić                  

STRAŽARI:…………………………………….Sejfo Seferović, Filip Đuretić

 

Premijera: Podgorica, 5.12.2014.

RIJEČ PISCA

“Nije Oz neka nepostojeća zemlja, eventualno dostupna putem tornada, i to isključivo za osobe iz Teksasa po imenu Doroti. Zapravo, svi smo prolazili kroz nju, neko kraće, neko duže, a neki se iz nje nisu maknuli čitavog života, ne našavši put iz tog čarobnog Oza – čarobne zemlje detinjstva.Ne treba čaroliju svesti isključivo na delatnost Dobre Južne Čarobnice, koja bi detinjstvo učinila zemljom cvetajuće pravde i sreće, osmeha na licima i dobrih emocija. Detinjstvo je prepuno i slabosti, neznanja, neodlučnosti, puteva bez putokaza i naročito – straha. Šta su Opaka Istočna i Opaka Zapadna Veštica nego otelotvorenje straha?I šta je potraga za Ozom nego čarolija po sebi, kao misao, projekcija, usmeravanje energije ka željenom?  To željeno je, za većinu, odrastanje. Ubili smo svoje strahove, i hrabro, sopstvenim nogama, krećemo dalje. Od čarolije detinjstva ostaju samo prijatelji iz tog vremena, nepotrošiva vrednost svakog života.O onima koji su ostali u Ozu govore neke druge knjige. Frank L. Baum govori o odrastanju, običnom odrastanju, tvom i mom.”

 

“THE WIZARD OF OZ” (5+)

City Theatre Podgorica

Stage for Children’s Plays

 

Based on the novel by Frank Lyman Baum

Dramatization: Aleksandra Glovacki

 

Director: Jagoš Marković

Conceptual set design: Jagoš Marković

Composer: Ljubomir Ninković

Costumes: Marija Marković

Stage movement: Jagoš Marković

Light designer: Radomir Stamenković

Assistant director: Darko Bjelobrković

Performed by:

DOROTHY………………………………………….Kristina Stevović

THE SCARECROW……………………………………….Jelena Simić

THE TIN MAN………………………Dejan Đonović

THE COWARDLY LION…………………………………………………Božidar Zuber

THE GOOD WITCH OF THE NORTH…..Sanja  Popović

THE GOOD WITCH OF THE SOUTH…………Sanja Popović

THE WICKED WITCH OF THE WEST……….Branimir Popović

THE CREATURES:……………………………….Sejfo Seferović, Dejan Đonović, Jelena Simić, Filip Đuretić                  

THE WINKIE GUARDS:…………………………………….Sejfo Seferović, Filip Đuretić

 

Premiere:

Podgorica, 5 December 2014

PLAYWRIGHT’S NOTE

 “Oz is not a non-existent country, possibly accessible through a tornado, exclusively for people from Texas named Dorothy. In fact, we all went through it, some for a shorter, some for a longer period and some of us did not leave it the whole life, not finding a way out of this magical Oz – magical land of childhood. Magic should not be reduced solely to the activity of the Good Witch of the South, who would make childhood the land of flowering justice and happiness, smiles on faces and good emotions. Childhood is full of weakness, ignorance, indecision, roads without signposts and in particular – fear. What are the Wicked Witch of the East and the Wicked Witch of the West other than the embodiment of fear? And what is the pursuit of Oz other than the magic itself, as a thought, projection, channeling energy towards the desired? What most desire is to grow up. We killed our fears, and courageously, on our own feet we move on. The magic of childhood leaves us just with our friends from that time, as an inexhaustible value of each life. Some other books are written on those who stayed in Oz. Frank L. Baum speaks about growing up, plain growing up, yours and mine.”

 

Aleksandra Glovacki